انجام پروژه فلوئنت Fluent

فلوئنت چیست؟

نرم‌افزار فلوئنت ( FLUENT )، ‌اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. جهت سفارش انجام پروژه فلوئنت با کارشناسان 360 پروژه در ارتباط باشید. همچنین فلوئنت به کاربر اجازه‌ی بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد.
این بهینه‌سازی برای حل و شبکه، ‌قابلیتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که نتایج را در ناحیه‌هایی که دارای گردابه‌های بزرگ (مانند لایه‌ی مرزی و …) باشند،‌دقیق‌تر سازد. این قابلیت‌ها مدت زمانی را که برای تولید یک شبکه‌ی خوب احتیاج می‌باشد در مقایسه با حل در شبکه‌های ساخت‌یافته به صورت قابل ملاحظه‌ ای کاهش می‌دهد.
این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی C نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می‌برد. نتیجتا این نرم‌افزار استفاده از حافظه‌ی دینامیک، ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات و کنترل انعطاف‌پذیر محاسبات را ممکن می‌سازد.

قابلیت‌ها و توانایی‌های نرم‌افزار فلوئنت

نرم‌افزار فلوئنت قابلیت شبیه‌ سازی و مدل کردن موارد زیر را دارد:
جریان در هندسه‌های پیچیده‌ی دوبعدی و سه‌بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت‌یافته و بهینه‌سازی و حل شبکه،
جریان تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر
تحلیل پایا (Steady) یا گذرا (Transient)
جریان‌های لزج، آرام و متلاطم
سیال‌های نیوتنی و غیرنیوتنی
انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
ترکیب انتقال حرارت جابجایی/ هدایتی
انتقال حرارت تشعشعی
مدل فریم‌های چرخان یا ساکن
مش‌های لغزان و مش‌های متحرک
واکنش‌های و ترکیبات شیمیایی،‌شامل احتراق و مدل‌های واکنشی
افزودن ترم‌های احتیاری حجمی از گرما، جرم،‌مومنتوم، ‌اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب‌ها یا شامل ترکیبی از همه‌ با فاز یکنواخت
جریان در محیط متخلخل
مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها
جریان‌های دوفازی و چندفازی
جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده

بازه‌ی کاربرد نرم‌افزار فلوئنت

توانایی‌های گفته شده در بالا اجازه می‌دهد که فلوئنت در بازه‌ی بسیار بزرگی از صنایع شامل موارد ذیل به کار گرفته شود:
صنایع هوافضا
توربوماشین‌ها
کاربرد در تجهیزات پروسس و پتروشیمی
تولید انرژی و توان
نفت و گاز
کاربردهای محیطی (تغییرات وضع آب و هوا)
صنایع خودرو
مبدل‌های حرارتی
الکترونیک (نیمه‌هادی‌ها و همچنین خنک‌سازی قطعات الکترونیک)
تهویه‌ی مطبوع و تبرید
فرآیند مواد
تحقیقات آتش و طراحی آرشیتکتی
بنابراین، نرم‌افزار فلوئنت یک انتخاب بسیار مناسب برای مدل کردن جریان سیال تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر در هندسه‌های پیچیده می‌باشد

برخی از موارد انجام پروژه فلوئنت

نرم‌افزار فلوئنت قابلیت شبیه‌سازی و مدل کردن موارد زیر را دارد:
• هیدرودینامیکی جریان با فلوئنت
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع مش ای لغزان و مش های متحرک
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی جریان آشفته و آرام در مسائل مختلف
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان دو فازی در مخازن
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در جت
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در هندسه های پیچیده ی دو بعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیر ساخت یافته و بهینه سازی و حل شبکه
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع سیال های نیوتنی و غیر نیوتنی
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی خط لوله آب
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی موج و حرکت اجسام
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در مخازن همزندار
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان بستر سیال
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی پراکندگی قطرات در مخازن و بستر های سیال
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع بررسی مسائل ازدیاد برداشت نفت
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در محیط متخلخل
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان سطح آزاد یا شکل های پیچیده
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی هیدرودینامیک جریان در انواع برج ها
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع شبیه سازی جریان در رآکتورها
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع جریان دوفازی در میکروکانال ها
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع مدل فریم های چرخان یا ساکن

موارد دیگر:
• جریان در هندسه‌های پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت‌یافته و بهینه‌سازی و حل شبکه
• جریان تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر با فلوئنت
• تحلیل جریان پایا (Steady) یا گذرا (Transient) با فلوئنت
• جریان‌های لزج، آرام و متلاطم با فلوئنت
• سیال‌های نیوتنی و غیرنیوتنی با فلوئنت
• انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری با فلوئنت
• ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی با فلوئنت
• انتقال حرارت تشعشعی با فلوئنت
• مدل فریم‌های چرخان یا ساکن با فلوئنت
• مش‌های لغزان و مش‌های متحرک با فلوئنت
• واکنش‌های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل‌های واکنشی با فلوئنت
• محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب‌ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت با فلوئنت
• افزودن ترم‌های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی با فلوئنت
• جریان در محیط متخلخل با فلوئنت
• مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها با فلوئنت
• جریان‌های دوفازی و چندفازی با فلوئنت
• جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده با فلوئنت
• جریان در هندسه های پیچیده ی دوبعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت یافته و بهینه سازی و حل شبکه
• جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
• حلیل جریان پایا (Steady) یا گذرا (Transient)
• جریان ای لزج، آرام و متلاطم
• سیال های نیوتنی و غیرنیوتنی
• انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
• ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی
• انتقال حرارت تشعشعی
• مدل فریم های چرخان یا ساکن
• مش ای لغزان و مش های متحرک
• واکنش های و ترکیبات شیمیایی شامل احتراق و مدل های واکنشی
• محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت
• افزودن ترم های اختیاری حجمی از گرما،جرم، ومنتوم،اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
• جریان در محیط متخلخل
• مبدل های حرارتی، فن ها، رادیاتورها و بازده آن ها
• جریان های دوفازی و چندفازی
• جریان های سطح آزاد با شکل های سطح پیچیده
• انتقال حرارت و جرم با فلوئنت :
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع بررسی انتقال حرارت تشعشعی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال حرارت در نانو سیالات
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع کلکتور خورشیدی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع مبدل های حرارتی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال حرارت در میکروکانال ها
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع کوره ها
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع پیل سوختی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع احتراق
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال حرارت در بستر سیال،ثابت و پاششی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع بررسی انتقال حرارت هدایتی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع سیستم های خنک کننده وتهویه
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع بررسی واکنش های شیمیایی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع برج تقطیر
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال جرم در میکروکانال ها
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع خشک کن بستر سیال
• انجام پروژه فلوئینت با موضوع انتقال جرم در مخازن
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال جرم در نانو ذرات
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع مدل سازی فرآیند های غشایی
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع محاسبه ضریب انتقال جرم
• انجام پروژه فلوئنت با موضوع انتقال جرم در تبخیر کننده ها

خدمات 360 پروژه در انجام پروژه های فلوئنت :


انجام پروژه های فلوئنت مهندسی مکانیک
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی شیمی
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی نفت
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی مواد
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی عمران
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی معماری
انجام پروژه های فلوئنت مهندسی هوافضا
گروه 360 پروژه آمادگی کامل جهت انجام پروژه فلوئنت به صورت تخصصی و با توجه به اطلاعات، زمان و میزان هزینه مد نظر شما را دارد. تنها کافیست درخواست انجام پروژه فلوئنت خود را از طریق بخش ثبت سفارش ما ارسال نمایید. در 360 پروژه انجام پروژه فلوئنت توسط کارشناسان مجرب به صورت رقابتی انجام می پذیرد و این امر انتخاب بهترین مجری و برخورداری از مناسب ترین قیمت را تضمین می نماید.
کارشناسان تیم انجام پروژه فلوئنت 360 پروژه پس از بررسی پروژه، اقدام به ارائه پیشنهاد فنی و مالی با توجه به خواسته های شما می نمایند. لذا خواهشمند است اطلاعات پروژه فلوئنت خود را با توضیحات کامل در بخش ثبت سفارش بیان نمایید. همچنین می توانید در صورت فوری بودن سفارش با آی دی تلگرام مندرج در سایت در ارتباط باشید.
مراحل سفارش پروژه

مرحله اول - ثبت سفارش

به منظور سفارش پروژه کافیست فرم سفارش پروژه را به طور کامل و دقیق تکمیل نمایید. تمامی موارد لازم را در توضیحات ذکر کنید چرا که پروژه شما طبق مواردی که درخواست کرده اید انجام خواهد شد.

مرحله دوم - واریز پیش پرداخت

پس از بررسی کامل اطلاعات سفارش و برآورد هزینه انجام پروژه، مبلغ پیش پرداخت و اطلاعات واریز از طریق ایمیل / تلگرام به شما اطلاع داده خواهد شد. پس از واریز پیش پرداخت ، تیم انجام پروژه آغاز به کار خواهند کرد.

مرحله سوم - انجام پروژه

انجام پروژه توسط تیم و ارائه گزارش از روند پیشبرد پروژه (در پروژه های با زمان طولانی) و دریافت توضیحات بیشتر جهت تسریع و بهبود در مراحل پروژه.

مرحله چهارم - تحویل پروژه

پس از تکمیل پروژه گزارش نهایی و تصاویری از پروژه برای شما ارسال خواهد شد و پس از واریز باقیمانده هزینه، فایل پروژه ارسال خواهد شد.

مرحله پنجم - پشتیبانی پروژه

پس از تحویل پروژه به مدت پنج روز (120 ساعت) زمان برای پشتیبانی پروژه در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به اصلاح و تغییرات، تیم ما به صورت رایگان اصلاحات را انجام خواهند داد. در صورت نیاز می توانید درخواست زمان پشتیبانی بیشتر در هنگام سفارش پروژه دهید.

تعرفه و زمان انجام پروژه
به دلیل اختصاصی بودن پروژه ها، هزینه انجام پروژه متغیر می باشد و بایستی توسط کارشناسان بررسی و قیمت گذاری شود. همچنین با توجه به مناقصه ای بودن پروژه ها، ما پایین ترین پیشنهاد قیمت را با در نظرگیری تخصص کارشناسانمان به شما ارجاع خواهیم داد تا با کمترین هزینه، بالاترین کیفیت را به مشتریانمان ارائه دهیم.
به منظور راحتی و اطمینان مشتریان، 50% از مبلغ پروژه به عنوان پیش پرداخت توسط مشتری واریز می گردد. این مبلغ تا زمان اتمام و پشتیبانی پروژه نزد سایت محفوظ می ماند و پس از تحویل کامل پروژه، به کارشناسان ارجاع داده می شود. پس از اتمام پروژه (در صورت نیاز) گزارش و تصاویر مرتبط با پروژه به مشتری ارسال خواهد شد تا برای تسویه حساب و دریافت کامل پروژه اقدام نمایند.

زمان انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد. لازم به ذکر است که درخواست زمان کمتر در هنگام سفارش موجب افزایش هزینه انجام پروژه خواهد گردید.
سرعت در اجرای پروژه ها یکی از اولویت های اصلی ما است زیرا که ما از اهمیت زمان برای مشتریانمان کاملا آگاهیم. سایت 360 پروژه تضمین می نماید که در صورت تاخیر در تحویل پروژه چنانچه قصور از طرف مجریان سایت باشد، جریمه ی دیرکرد به حساب مشتری واریز گردد.
اطمینان از کیفیت پروژه
ما تلاش کرده ایم برترین متخصصان را دور هم گرد آوریم. پروژه شما توسط کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های کشور انجام می پذیرد.
همچنین 5 روز (120 ساعت) زمان برای پشتیبانی پروژه در نظر گرفته خواهد شد تا در صورت وجود هر گونه مشکل و یا نواقص، به طور رایگان توسط کارشناسان بر طرف گردد.
سفارش پروژه